<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12082642\x26blogName\x3dCampe%C3%B3n+de+Boca\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://campeondeboca.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_419\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://campeondeboca.blogspot.com/\x26vt\x3d7529542232957936370', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Campeón de Boca

martes, julio 02, 2013

Fixture del Inicial 2013

El Torneo Inicial 2013 ya tiene fixture:

Fecha 01: Newell´s Old Boys (L)
Fecha 02: Belgrano (V)
Fecha 03: Atlético Rafaela (L)
Fecha 04: Estudiantes (V)
Fecha 05: Vélez Sarsfield (L)
Fecha 06: Olimpo (V)
Fecha 07: Racing Club (L)
Fecha 08: Argentinos Juniors (V)
Fecha 09: Quilmes (L)
Fecha 10: River Plate (V)
Fecha 11: Rosario Central (L)
Fecha 12: Godoy Cruz (V)
Fecha 13: Colón (L)
Fecha 14: San Lorenzo (V)
Fecha 15: Tigre (L)
Fecha 16: Arsenal (V)
Fecha 17: All Boys (L)
Fecha 18: Lanús (V)
Fecha 19: Gimnasia (L)

¡Vamos Boca, viejo y peludo nomás!

Etiquetas: